Heb je advies nodig? Bel: 0342 - 231 358 of mail: info@bestelzonwering.nl Bel of mail!
  • Nederlandse fabrikant
  • Advies op maat
  • Vakkundige montage

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Handelsnaam: Bestelzonwering.nl
Vestigingsadres: Nijverheidsweg 22, 3771 ME Barneveld
Telefoonnummer: 0342-213 358
E-mailadres: info@bestelzonwering.nl
KVK-nummer: 57078731
BTW-nummer: NL85242801B01


Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bestelzonwering.nl en de consument. Door het plaatsen van een bestelling op onze website stemt de consument in met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover Bestelzonwering.nl hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.2 Bestelzonwering.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op de website https://bestelzonwering.nl.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke schriftelijke overeenkomsten tussen Bestelzonwering.nl en de consument, zullen de bepalingen van de specifieke overeenkomst voorrang hebben.


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen op de website van Bestelzonwering.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bestelzonwering.nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en promoties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of in te trekken.

3.2 Op verzoek kan Bestelzonwering.nl offertes verstrekken voor specifieke producten of diensten. Offertes zijn geldig gedurende een periode zoals aangegeven op de offerte of, bij gebreke daarvan, gedurende 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij anders vermeld.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de consument een offerte schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.


Artikel 4: Prijzen en betaling
4.1 Prijzen van producten of diensten worden alleen verstrekt op aanvraag van de consument. Aanvragen voor prijsinformatie kunnen worden ingediend via het daarvoor bestemde contactformulier of door contact met ons op te nemen.

4.2 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, wettelijke belastingen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

4.3 Betalingsvoorwaarden worden verstrekt in de offerte of in de communicatie met de consument. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven in de offerte of de overeenkomst.

4.4 Bestelzonwering.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Bestelzonwering.nl de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, afbeeldingen, ontwerpen, merken en andere materialen op de website van Bestelzonwering.nl zijn eigendom van Bestelzonwering.nl of zijn in licentie gegeven aan Bestelzonwering.nl. De consument erkent dat deze materialen beschermd zijn door nationale en internationale wetten inzake Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieën zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bestelzonwering.nl. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €5000,- onverminderd het recht van Bestelzonwering.nl om aanspraak te maken op de volledige schadevergoeding.

5.2 Consumenten die inhoud, feedback, beoordelingen of andere materialen indienen bij Bestelzonwering.nl stemmen ermee in dat Bestelzonwering.nl het recht heeft om dergelijke inzendingen te gebruiken, wijzigen, publiceren of verwijderen zonder enige verplichting naar de consument toe.


Artikel 6: Levering en verzending
6.1 Bestelzonwering.nl streeft ernaar om producten binnen de aangegeven levertijd te verzenden. Deze levertijd is een indicatie en geen garantie. Vertragingen kunnen optreden als gevolg van verschillende factoren, waaronder transportproblemen of onvoorziene omstandigheden.

6.2 Consumenten worden geïnformeerd over de geschatte levertijd tijdens het bestelproces.

6.3 De verzendkosten worden vermeld tijdens het bestelproces. Consumenten zijn verantwoordelijk voor deze kosten, tenzij anders vermeld.


Artikel 7: Herroepingsrecht
7.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk producten. Hierdoor is er geen herroepingsrecht geldig op onze zonweringen, alleen op eventuele voorraadartikelen. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot een voorraadartikel gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag waarop de consument of een vooraf aangewezen derde, het product heeft ontvangen. Indien er meerdere voorraadartikelen in een bestelling zijn besteld gaat de bedenktijd in op de dag dat de consument het laatste product ontvangen heeft. Bij een overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, geldt de dag dat de consument het eerste product heeft ontvangen.

7.2 Tijdens de bedenktijd die betrekking heeft op de voorraadartikelen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen, als dit verder gaat is de consument aansprakelijk voor waardevermindering.

7.3 Als de consument gebruik maakt van de bedenktermijn bij voorraadartikelen, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Bestelzonwering.nl, door middel van een modelformulier of op een andere ondubbelzinnige wijze. Vervolgens zendt hij het product terug met alle geleverde toebehoren, indien rederlijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Bestelzonwering.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige oefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7.4 Als Bestelzonwering.nl de melding van herroeping van voorraadartikelen op de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangt van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Bestelzonwering.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Bestelzonwering.nl in rekening gebracht voor de geretourneerde producten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Bestelzonwering.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot het product ontvangen is. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bestelzonwering.nl de bijkomende kosten voor deze methode niet terug te betalen.


Artikel 8: Overmacht
8.1 In geval van overmacht, waarbij onvoorziene omstandigheden de uitvoering van een overeenkomst belemmeren, is Bestelzonwering.nl niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij en is Bestelzonwering.nl niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de dienstverlening. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die buiten de controle van Bestelzonwering.nl vallen, waarop Bestelzonwering.nl geen invloed kan uitoefenen. Bestelzonwering.nl zal zich inspannen om de gevolgen van dergelijke omstandigheden te beperken en zal consumenten informeren over eventuele vertragingen of wijzigingen in de dienstverlening als gevolg van overmacht.


Artikel 9: Garanties
9.1 Bestelzonwering.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. Indien overeengekomen staat Bestelzonwering.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 De volgende uitsluitende factoren zijn van toepassing op de garantie van de coating van de zonweringen: schade als gevolg van blootstelling aan agressieve omgevingen (zoals zoutinvloeden in kustregio’s en zware industriële omgevingen) en schade als gevolg van verwaarloosd onderhoud (regelmatige reiniging om de inhoud van vervuiling te verminderen). 

9.3 Een eventuele extra garantie die door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur wordt verstrekt, beperkt nooit de wettelijke rechten en claims die de consument heeft op basis van de overeenkomst, mocht de ondernemer in gebreke blijven bij de uitvoering van zijn verplichtingen.

9.4 Met de term ‘extra garantie’ wordt bedoeld elke verbintenis van Bestelzonwering.nl, diens toeleverancier, importeur of producent waarbij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen in het geval van tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 10: Montage
10.1 Bij installatie door Bestelzonwering.nl dient het kozijn vrij van obstakels te zijn. Het aanleggen van de stroomaansluiting is niet inbegrepen. Mocht het nodig zijn dat Bestelzonwering.nl deze extra werkzaamheden ter plaatse uitvoert, dan zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

10.2 Bestelzonwering.nl is gemachtigd om de opdracht van het monteren te laten uitvoeren door een derde partij.

10.3 De consument is verplicht na de oplevering het werk van de zonwering grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Bestelzonwering.nl schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de consument niet binnen 8 dagen na de dag van de levering contact opgenomen heeft met Bestelzonwering.nl betreft deze gebreken, wordt de consument geacht in te stemmen met de staat waarin de zonwering is opgeleverd.

10.4 De verleende garantie voorziet uitsluitend in het leveren van een vervangend product of onderdeel. Bijkomende kosten of vergoedingen (waaronder arbeidskosten) komen niet voor rekening van Bestelzonwering.nl.

10.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van, of dat voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag, onvakkundig montage/ onderhoud door de consument en/of derde, waarbij wijzigingen zijn aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, of producten zijn ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

10.6 De consument heeft evenmin aanspraak op garantie indien een gebrek is ontstaan als gevolg van omstandigheden waar Bestelzonwering.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden- en invloeden (zoals bijvoorbeeld extreme regenval, zoutinvloeden aan de kust).

10.7 Na verloop van de garantietermijn zullen de kosten voor herstel of vervanging voor rekening zijn van de consument.
 

Artikel 11: Klachten en geschillen
11.1 In geval van klachten over onze producten of diensten verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, om de klachtenprocedure te doorlopen.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bestelzonwering.nl, nadat de consument gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij Bestelzonwering.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bestelzonwering.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Tevens is het mogelijk om klachten te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

11.5 Een klacht schort de verplichtingen van Bestelzonwering.nl niet op, tenzij Bestelzonwering.nl schriftelijk anders aangeeft. Indien de klacht gegrond wordt bevonden door Bestelzonwering.nl, zal Bestelzonwering.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

11.6 Wij streven ernaar om eventuele klachten zo spoedig mogelijk en op een eerlijke en constructieve wijze af te handelen. Op overeenkomsten tussen de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 12: Afwijking algemene voorwaarden
12.1 Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van onze consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.